A A A K K K
для людей із порушенням зору
Затишанська громада
Одеська область, Роздільнянський район

ПОЛОЖЕННЯ про Відділ надання адміністративних послуг

Дата: 02.10.2023 11:36
Кількість переглядів: 31

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                            рішення сесії

Затишанської селищної ради

                                                                       від 14.06. 2021 року № 164-VIII

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про Відділ надання адміністративних послуг

Затишанської селищної ради Роздільнянського району Одеської області

 

1. Відділ надання адміністративних послуг Затишанської селищної ради Роздільянського району Одеської області (далі - Відділ) є виконавчим органом Затишанської селищної ради Роздільнянського району Одеської області, утворюється радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відділ утворюється з метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг (далі-Центр), здійснення функції з керівництва та відповідальності за організацію діяльності Центру.

2. Рішення щодо утворення, ліквідацію або реорганізацію Відділу як виконавчого органу селищної ради приймається Затишанською селищною радою.

Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, штатний розпис та кошторис Відділу визначаються в межах відповідних бюджетних призначень, у встановленому законодавством порядку.

              Відділ підзвітний і підконтрольний Затишанській селищній раді, підпорядкований її виконавчому комітету, селищному голові.

Юридична адреса: 66740, Одеська область, Роздільнянський район, смт. Затишшя, вул.. Суворова, 34.

Код виду економічної діяльності: 84.11 - Державне управління загального характеру.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також цим Положенням.

4.  Відділ:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) організовує надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

4) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

5) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

6) розробляє проекти рішень селищної ради, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

7) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими виконавчими органами ради;

8) бере участь у розробці проектів рішень ради, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

9) бере участь у підготовці звітів селищного голови для їх розгляду на сесії ради;

10) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання селищному голові;

11) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

12) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

13) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

14) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

15) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

16) інформує населення про стан здійснення визначених законодавством повноважень;

17) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

18) забезпечує у межах своїх повноважень захист інформації з обмеженим доступом;

19) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

20) забезпечує захист персональних даних;

21) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

22) здійснює інші передбачені законом повноваження.

5. Відділом забезпечується надання адміністративних послуг через адміністраторів шляхом їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

6. Адміністратор, державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою Затишанської селищної ради, у встановленому законодавством порядку .

7. Адміністратор, державний реєстратор має іменну печатку із зазначенням його прізвища, імені, по батькові або порядкового номера печатки та найменування Центру.

8. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “ Про захист персональних даних ”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

9. Адміністратор  має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законодавством порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних ”;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

10.  Основними завданнями державного реєстратора є:

1)  державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, відповідно до закону та державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

2)  перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію, відмови в державній реєстрації та прийняття відповідного рішення; 

3) виготовлення електронних копій документів та розміщення їх у реєстраційній справі в електронній формі;

            4) формування  документів за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації;

5)  формування та ведення реєстраційної справи у паперовій формі;

6) надання інформації з Державних  реєстрів.

11. Державний реєстратор має право;

             1) представляти Затишанську селищну раду в інших органах виконавчої влади з питань, які належать до його компетенції;

             2) брати участь у розгляді питань, відповідно до своєї компетенції;

             3) одержувати безкоштовно, в установленому законодавством порядку, інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань державної реєстрації;

            4) вносити пропозиції щодо отримання від центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформації, документів і матеріалів, а від органів статистики - статистичних даних, з метою виконання  завдань;

            5) брати участь у роботі семінарів, нарад  з питань, віднесених до його компетенції;

6) захищати свої законні права та інтереси у відповідних державних органах та у судовому порядку, вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних звинувачень або підозр.

12. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади селищним головою Затишанської селищної ради, відповідно до законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

Начальник Відділу є одночасно керівником Центру надання адміністративних послуг.

Начальник Відділу відповідно до завдань, покладених на Центр:

       1) здійснює керівництво роботою Відділу, виконує визначені Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»  повноваження, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

2) подає на затвердження Засновнику положення про Відділ;

3) подає на затвердження Засновнику посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу структурного підрозділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи селищної ради;

5) вживає заходів з удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;

6) звітує перед селищним головою, виконавчим комітетом про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу виконкому селищної ради;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконкому питань, що належать до компетенції Відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами селищної ради, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням селищного голови чи ради;

11) здійснює добір кадрів;

12) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників Відділу;

13) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу;

14) забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

       15) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

       16) координує діяльність адміністраторів,  державних реєстраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

       17) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів, державних реєстраторів;

       18) може здійснювати функції адміністратора, державного реєстратора;

       19) здійснює інші повноваження, визначені законом;

       13. Відділ, під час виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

        14. Час прийому суб’єктів звернень у Відділі становить не менш як п’ять  днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр. За рішенням Засновника час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

        15. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок  місцевого бюджету.

        16. Відділ та Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання з такими реєстрами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь